Gevraagd

Vrijwilligers om een paar uurtjes te helpen bij de Plus tijdens de blikkenactie van de Voedselbank op 21 maart .

De actie is de hele dag. Inroostering gaat in overleg.

Aanmelden bij Suzan Vermeer 

op mailadres svermeer@skpnet.nl

of telefonisch: 0633105906

Geplaatst in Berichten, Sociale cohesie, Vereniging | Een reactie plaatsen

Feest in Noord!

Zaterdagmiddag 14 september is er voor kinderen uit Noord een spelletjesmiddag rondom De Acker, georganiseerd door wijkvereniging Pijnacker-Noord en wijkgemeente De Acker.
Vanaf 15.00 kun je sjoelen,steltlopen, doelschieten, vilten, spiraal spel en nog meer leuke en  sportieve activiteiten. Natuurlijk is er ook iets lekkers voor de kinderen.
Alle kinderen maar ook ouders of belangstellenden zijn welkom voor een ontmoeting met elkaar in Noord.
Ontmoet hier misschien je buurman of je buurvrouw!
NA DE JEUGDACTIVITEIT, GAAT Rond 16.00 de BBQ aan.
De BBQ is een initiatief van de gezinnen waarvan de vrouwen wekelijks samen komen op dinsdagochtend in De Acker.
Zij nodigen de kinderen en hun ouders uit om deel te nemen aan de BBQ.
Iedereen neemt zelf wat lekkers mee voor op de BBQ of een andere lekkernij.
Zo delen we met elkaar de maaltijd.
Rond 18.00 uur is het feest in Noord voorbij.
Een MOOIE kans om elkaar te leren kennen in PIJNACKER Noord!
Waar: Rondom de Acker op Park Berkenoord 2

Geplaatst in Berichten, Sociale cohesie | Een reactie plaatsen

Restafval containers in Pijnacker Noord

Zoals wellicht bekend , zal de manier van afval inzamelen veranderen.
Deze nieuwe manier van inzamelen vereist evt. wijzigingen in de bestaande locaties.
Ook zullen er méér mogelijkheden van gescheiden afval op deze plaatsen gerealiseerd worden.
In de legenda van onderstaande kaart, kunt u zien wat deze wijzigingen voor u (kunnen) inhouden.
De kaart geeft de locaties aan waar de restafval containers geplaatst zullen worden.

Pijnacker locaties restafval containers

Klik hier om een vergroting te downloaden

Geplaatst in Berichten | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Bouwen voor ouderen in de wijk Noord

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: bouwen voor ouderen in de wijk Noord

Geachte dames en heren.

Het bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord wil graag het volgende onder uw aandacht brengen. In de wijk Noord is weinig of geen mogelijkheid voor ouderen om te verhuizen naar een “levensloopbestendige” woning. Het vrijkomen van o.a.  de locatie Stanislas 1 biedt een uitgelezen gelegenheid om hier verandering in aan te brengen. . Met deze brief willen wij graag uitleggen welke mogelijkheden wij daarvoor zien. 

Medio dit jaar zal de renovatie van de wijk Noord volledig zijn afgerond met een uitstekend resultaat.

Alle bewoners zijn ondanks dat het in totaal 10 jaar heeft geduurd, heel tevreden met de nieuwe uitstraling van de wijk.

Invulling bouwlocaties

Dit betekent dat er nu ook werk kan worden gemaakt met het bebouwen van de Stanislas locatie aan de Meidoornlaan omdat de aannemer deze locatie met het beëindigen van de renovatiewerkzaamheden   schoon zal  opleveren.

Onder wethouder Jaap van Staalduinen is het bestemmingsplan voor deze locatie na veel overleg met omwonenden aangepast. De bestemming is woningbouw, maar nog niet nader ingevuld.

In de woonvisie 2020-2030, die nu ter inzage ligt, staat duidelijk dat er behoefte is aan appartementen voor ouderen, die graag in hun omgeving willen blijven wonen, maar nu nog in een eengezinswoning wonen. In onze wijk  is de roep om appartementen voor ouderen bijzonder groot. De gemiddelde leeftijd van de bewoners in Noord is het hoogste binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Veel ouderen bezitten nu nog steeds een eengezinswoning omdat er praktisch geen alternatieven zijn om te verhuizen naar een appartement. 

Extra kosten en zorg

Dit resulteert in een groot beroep op de WMO om de woning aan te passen met o.a. een traplift en  aanpassingen in toilet, badruimte enz. De kosten voor deze voorzieningen zijn per woning aanzienlijk. Daarnaast moet er ook steeds meer een beroep worden gedaan op de thuiszorg voor ondersteuning omdat de noodzakelijke ruimten niet gelijkvloers zijn. Het komt helaas geregeld voor dat bewoners door vallen in het ziekenhuis belanden en daarna in een zorginstelling moeten revalideren. De afstand tot voorzieningen als winkels en zorg wordt ook voor veel bewoners te groot.

Doorstroming en sociaal netwerk 

Om in de wijk Noord ouderen een kans te bieden in hun sociale omgeving te blijven, zou de bouw van betaalbare appartementen voor ouderen op de Stanislas 1 locatie een geweldige oplossing zijn. Het mooiste zou zijn als dat een combinatie van koop en huur zou zijn. Bij de bouw zou ook gekeken moeten worden naar onderling contact, door mogelijkheden  te creëren waar men elkaar kan ontmoeten.

Tegelijk komen er dan in Noord betaalbare eengezinswoningen vrij voor starters en jonge gezinnen, hetgeen de leefbaarheid en de saamhorigheid veel goed zal doen.  Ook zal de gemiddelde leeftijd hierdoor dalen. Voor de bevolking van de bestaande scholen is dit tevens een uitkomst.

Voorzieningen in de buurt

Een bijkomend voordeel voor het bebouwen van de Stanislas locatie met appartementen voor ouderen is dat het winkelcentrum op korte loopafstand bereikbaar is en hierdoor geen beroep hoeft te worden gedaan op mantelzorgers voor de boodschappen en de ouderen hierdoor ook in beweging blijven en het blikveld e.d. weer wordt verruimd.

Klemmende oproep

Uit het bovenstaande kunt u begrijpen dat wij u met klem vragen te bewerkstelligen dat er op de Stanislas locatie appartementen voor ouderen, zoveel mogelijk uit onze wijk ,worden gebouwd.

Nu medio dit jaar de renovatie achter de rug zal zijn gaat de Wijkvereniging zich ook steeds meer richten op het bevorderen van de saamhorigheid door een aantal sociale werkzaamheden op te starten. Hierbij denken wij aan koffie- en fitnes ochtenden, klaverjassen, sjoelen enz.

Wij hopen van harte dat u dit alles wilt meenemen zodra er over de bebouwing van de Stanislas locatie wordt gesproken. Uw eigen woonvisie geeft aan dat u ook overtuigd bent van de noodzaak meer te bouwen voor deze groep. Wij zijn uiteraard graag bereidt, indien onze brief vragen oproept, over dit onderwerp met u van gedachten te wisselen.

NB Dit is geen nog geen commentaar of aanvulling op de ter visie liggende Ontwerp Woonvisie 2020-2030.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord.

Voorzitter: Secretaris::

Mevr. P.H. Graafland-van Rijn Dhr. J.J. van der Elst

Geplaatst in Berichten | Getagged , , | 2 Reacties

Q&A’s Huisvesting IKC Pijnacker Noord en Casaschool

 1. Waarom is nieuwbouw van de Casaschool nodig?
  Op dit moment is de Casaschool voorzien van tijdelijke huisvesting op twee locaties: 1. Acacialaan/Goudenregensingel en 2. in het scholencomplex Koningshof. In het IKC uitvoeringsprogramma 2018-2024 is afgesproken dat de Casaschool permanente huisvesting krijgt op één locatie in het scholencomplex Koningshof. Daarvoor is uitbreiding van het complex in Koningshof nodig, omdat daar nu te weinig lokalen zijn. De locatie aan de Acacialaan/Goudenregensingel is dan niet meer nodig. Deze is bestemd voor woningbouwontwikkeling.
 2. Waarom voorziet de gemeente in nieuwbouw voor basisschool de Schatkaart en de Casaschool in Pijnacker Noord?
  Gemeenten hebben een zorgplicht ten aanzien van het onderwijs. Concreet betekent dit dat wij onderwijsinstellingen moeten voorzien van passende permanente huisvestiging. Daarbij hebben wij te maken met scholen in de kern Pijnacker die sneller groeien (waaronder de Schatkaart), dan waar we eerder vanuit zijn gegaan. Dit betekent dat we bestaande plannen opnieuw moeten bekijken. Uitbreiding is niet altijd mogelijk op bestaande locaties. Daarom kijken we ook naar alternatieven. In dit geval is de Groen van Prinstererlaan een passend alternatief voor de realisatie van een nieuwe Schatkaart (inclusief kinderopvang), een nieuwe Casaschool en een sportzaal.
 3. Waarom ziet de gemeente af van huisvesting van de Casaschool op locatie Koningshof?
  Uit aanvullend onderzoek blijkt dat de ruimtelijke inpassing ingrijpender is, dan eerder gedacht. De maatregelen die nodig zijn om op een goede manier invulling te geven aan onder meer de verkeersafwikkeling, de bereikbaarheid en het parkeren, hebben een te grote impact op de ruimtelijke kwaliteit van de wijk. Zo moet er onder andere een groot gedeelte van het groene gebied opgeofferd worden. Tegelijkertijd geldt dat de opbouw van de wijk en de wijze waarop de school daarin is gepositioneerd zich niet lenen voor de benodigde maatregelen.
 4. Waarom is de locatie aan de Groen van Prinstererlaan in Pijnacker-Noord de beste optie?
  In totaal zijn er acht locaties verkend. Op basis van deze verkenning blijkt de Groen van Prinstererlaan (de huidige Schatkaartlocatie) de meest geschikte locatie. Daarbij hebben de criteria ruimtelijke inpassing, verkeer(safwikkeling) en financiële haalbaarheid een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast geldt dat deze locatie een oplossing biedt voor twee onderwijshuisvestingsvraagstukken. Namelijk zowel voor de groei van de Schatkaart, als alles op één locatie voor de Casaschool.
 5. Hoe ziet de planning eruit (op hoofdlijnen)?
  In mei neemt de gemeenteraad een besluit over de realisatie van de Schatkaart en de Casaschool aan de Groen van Prinstererlaan. Wanneer de raad instemt met het voorstel van het college van B&W, starten we in juni/juli het overleg met omwonenden, betrokken partijen en belanghebbenden.In het vierde kwartaal gaan we aan de slag met het maken van een ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad aangeboden om te worden vastgesteld om vervolgens te worden vrijgegeven

voor zienswijzen. Na bekendmaking ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn heeft iedereen de gelegenheid om zijn/haar zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken aan de raad.

 1. Wie gaat hierover binnen de gemeente en hoe werkt de besluitvorming?
  Het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) legt een voorstel voor aan de gemeenteraad. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist over het voorstel van het college. De gemeenteraad behandelt dit onderwerp in mei 2020, volgens onderstaande planning:14 mei Beeld- en oordeelsvormende vergadering→de raad stelt vragen aan het college over het voorstel (beeldvorming) en gaat met elkaar het debat aan (oordeelsvorming)
  28 mei Besluitvormende vergadering→de raad neemt een besluit over het voorstelVoor de beeldvormende vergadering geldt dat u kunt inspreken.
 2. Hoe kan ik mijn mening uiten aan de gemeenteraad? Inspreken tijdens de raadsvergadering of een zienswijze indienen?
  U kunt inspreken bij de behandeling van het voorstel in de beeldvormende raadsvergadering van 14 mei, deelnemen aan het overleg met omwonenden en belanghebbenden (start in juni/juli) en/of een zienswijze indienen bij het ontwerpbestemmingsplan (eerste kwartaal 2021). Informatie over het inspreken tijdens de raadsvergadering kunt u vinden op de website van de gemeente: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/politiek-en-organisatie/gemeenteraad.htm
 3. Wat gebeurt er na het besluit door de raad?
  Wanneer de raad in mei 2020 instemt met het voorstel van het college van B&W laat de gemeente eerst een schetsontwerp maken hoe de scholen eruit zouden kunnen zien. Op basis van dit schetsontwerp gaat de gemeente in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden. Als alles volgens plan verloopt is het schetsontwerp na de zomervakantie klaar om te laten zien.
 4. Hoe gaat het scholencomplex eruitzien?
  Daar is nu nog niets over te zeggen. Eerst moet de raad akkoord gaan met het voorstel van het college van B&W. Daarna starten we een overleg met omwonenden en belanghebbenden. Met de betrokken partijen (scholen en kinderopvang) worden zogenoemde programma’s van eisen opgesteld. Op basis van deze programma’s wordt door een architect een schetsontwerp gemaakt. Uit het schetsontwerp komt een eerste beeld naar voren hoe het scholencomplex er uit zou kunnen komen te zien. Het schetsontwerp wordt met omwonenden, betrokken organisaties en belanghebbenden gedeeld.

10. Wat doet de gemeente om omwonenden te betrekken?
Wanneer de raad in mei 2020 instemt met het voorstel van het college van B&W starten we het overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Hoe dit eruit komt te zien is nu nog niet precies te zeggen. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn fysieke bijeenkomsten helaas niet mogelijk. Daarom werken we aan andere (digitale) vormen van informeren en betrekken. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken via: ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl.

11. Het gaat om een verandering in mijn woonomgeving. Wat nu?
Op dit moment gaat het om een voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad. Wanneer u vragen of bedenkingen heeft over dit voorstel kunt u dit kenbaar maken bij de gemeenteraad. U kunt ook gebruikmaken van het recht om in te spreken. U kunt dan aan de raad duidelijk maken welke bedenkingen u heeft over het voorstel van het college.

12. Waar kan ik terecht voor meer informatie, of als ik een vraag heb?

Zijn uw vragen nog niet beantwoord of heeft u aanvullende vragen, neem dan contact op de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 015 of via naar mail: ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl. De medewerkers van het KCC zullen u, indien nodig, doorverbinden met de juiste ambtenaar.

13. Ik wil op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken via: ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl. We houden u dan aan de hand van een nieuwsbrief op de hoogte. Daarnaast werken we aan een website waarop u informatie over de plannen aan de locatie Groen van Prinstererlaan en de voortgang kunt terugvinden.

Geplaatst in Berichten | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Herontwikkeling onderwijslocatie Pijnacker-Noord

Wijkvereniging Pijnacker Noord Tilanussingel 7
2641VA Pijnacker

Geacht bestuur,

Via deze brief informeren wij u over het raadsvoorstel om de locatie Groen van Prinstererlaan in Pijnacker Noord te (her)ontwikkelen voor de vestiging van twee basisscholen inclusief kinderopvang (integrale kindcentra). De basisschool De Schatkaart zit al op deze locatie. Het gebouw is verouderd en is aan vervanging toe. Het voorstel is om het gebouw in zijn geheel te (her)ontwikkelen tot een integraal kindcentrum, waarin onderwijs en opvang wordt geboden. En dat daarnaast het integrale kindcentrum van de Casaschool op deze locatie wordt gehuisvest. Wij willen u vragen om dit bericht zoveel mogelijk te delen met de bij u aangesloten bewoners uit Pijnacker Noord

Achtergrond

In 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de Casaschool (nu deels gevestigd aan de Goudenregensingel en deels in het scholencomplex Koningshof) permanent te huisvesten op de locatie Koningshof. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten om basisschool De Schatkaart, peuteropvang De Wombat en De Josephschool te ontwikkelen tot een kindcentrum op de huidige locatie van De Josephschool.
Bij de uitwerking van de plannen is gebleken dat de locatie van de huidige Josephschool te klein is om de te verwachte leerlingaantallen te huisvesten in het gecombineerde IKC. Daarnaast blijkt ook dat de locatie van het scholencomplex Koningshof onvoldoende ruimte biedt voor de vestiging van De Casaschool. Daarom hebben we ook gezocht naar een alternatieve locatie voor de Casaschool.

Voorstel locatie Groen van Prinstererlaan

In 2016 was het uitgangspunt dat de Schatkaart op termijn kon verhuizen naar de locatie bij de Josephschool. De Schatkaartlocatie zou dan voor andere doeleinden worden herontwikkeld. Nieuwe ontwikkelingen – de verwachte groei van het aantal leerlingen – maken dat de locatie van De Schatkaart aan de Groen van Prinstererlaan behouden moet blijven voor het onderwijs. In het nieuwe voorstel blijft daarmee de locatie van de Schatkaart, plus de oude locatie van de Mavo (Stanislas II), behouden voor het onderwijs als maatschappelijke voorziening.

Hoe nu verder?

Op 14 mei, 20 mei en 28 mei vergadert de gemeenteraad over het voorstel. De vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn te volgen via de livestream: https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/live. Na het besluit van de raad willen wij met u in gesprek om samen met u invulling te geven aan het onderwijscomplex in uw wijk. Normaal gesproken maken wij bij het informeren en betrekken vanpage1image56705216

omwonenden en andere belanghebbenden gebruik van inloopavonden. Door de maatregelen rondom het coronavirus is dit nu helaas niet mogelijk. Daarom werken we aan andere (digitale) vormen van informeren en betrekken. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken via: ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl.

Vragen?

Bijgesloten hebben wij alvast een aantal vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet. Zijn uw vragen daarmee niet beantwoord of heeft u aanvullende vragen, neem dan contact op de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 015 of mail: ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl

Hoogachtend,
namens het college van Pijnacker-Nootdorp,

P.C. Hennevanger wethouder Onderwijspage2image56851072page2image56850880page2image56850304

Geplaatst in Berichten | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Het “Nieuwe inzamelen”

Binnenkort zet de gemeente Pijnacker-Nootdorp weer een stap bij de invoering van het Nieuwe inzamelen. Graag informeren we u als betrokken (bewoners)vereninging over de acties die komen gaan. Zo weet u wat er gaat komen en kunt u bij vragen anderen informeren. 
We hebben het Nieuwe Inzamelen al ingevoerd in twee wijken.
Nu blijkt dat het werkt, gaan we het Nieuwe Inzamelen in één keer invoeren in de rest van de gemeente. Het college besloot hiertoe eind 2019.

Het is nu zo ver dat een locatieplan voor de hele gemeente is voorbereid. Hierin staan alle nieuwe locaties voor ondergrondse containers in de kliko-wijken in de kernen.
Dit locatieplan komt ter inzage te liggen van 17 april tot en met 28 mei en iedereen kan hier op reageren. 
Niet meegenomen in het locatieplan zijn de twee startwijken Emerald en Klapwijk en alle wijken met ondergrondse containers voor afval, omdat ondergrondse containers hier al in de grond zitten. Ook de al bestaande locaties en het buitengebied/bedrijventerreinen (waar met 4 kliko’s wordt ingezameld) zijn niet in het plan opgenomen.

Inwoners worden hierover geinformeerd op verschillende manieren:

 • 16 april staat in Telstar een dubbele themapagina met informatie over het afvalbeleid, afval scheiden en het locatieplan.
 • Vanaf die datum is ook een webpagina live (www.pijnacker-nootdorp.nl/afval) met informatie over het nieuwe afvalbeleid, het locatieplan en informatie over het indienen van een zienswijze.
 • Na koningsdag ontvangen alle inwoners uit kliko-wijken een brief met informatie over het nieuwe beleid en de locatieplannen. Op de achterzijde staat een afvalscheidingswijzer. Inwoners worden uitgenodigd om een toelichtend filmpje te bekijken dat vanaf die week op de website staat. 

Het is helaas niet mogelijk om in deze corona-tijd een informatiemarkt/inloopavond te houden. Een digitale inloopavond leek ons gezien het grote aantal betrokken huishoudens en het informerend karakter niet het geschikte middel. We hebben er in dit geval voor gekozen om ons verhaal nog eens toe te lichten met een filmpje dat iedereen in zijn eigen tijd kan bekijken. Daarnaast wijzen we inwoners er nadrukkelijk op dat zij bij vragen contact kunnen opnemen met de gemeente. Dit kan telefonisch via 14 015 en via een specifiek emailadres: afval@pijnacker-nootdorp.nl.

NB.Als u na het bovenstaande te hebben gelezen en de tekening op de site van de gemeente hebt bekeken, commentaar of opmerkingen hebt, wilt u dit dan sturen naar info@pijnacker-noord.nl

Geplaatst in Berichten | Getagged , , , , , , | Een reactie plaatsen

***** Coranavirus *****

Coronavirus
De gezondheid en veiligheid van de wijkbewoners staan voorop. Daarom houden we de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en informeren wij via de website en nieuwsbrief wanneer er activiteiten afgelast of verplaatst worden. We volgen daarbij de algemene richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM

Het bestuur van de Bewoners Vereniging Pijnacker Noord heeft voorlopig het onderstaande besloten:

30 maart stond onze Algemene Leden Vergadering in de Acker gepland.
Als vereniging houden wij jaarlijks deze vergadering en de uitnodiging was bijna onder de leden verspreid. Helaas zijn ook wij ingehaald door alle maatregelen rond het virus en moet er voor de ALV een nieuwe datum worden gepland.
Nu de situatie nog zo is dat alles tot eind april is stilgelegd komen wij zo spoedig mogelijk na april met een nieuwe datum.

Geplaatst in Berichten, Sociale cohesie, Vereniging | Een reactie plaatsen

Bestuursvergadering 14 januari 2020

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 14 januari  2019 zijn de volgende punten besproken:

–          Koos van der Elst heeft aangegeven dat hij in maart stopt met het secretariaat.
Er is gesproken met een lid van de wijkvereniging maar helaas nog zonder resultaat.
Ook is besloten het aantal bestuursleden uit te breiden om zo de taken beter te kunnen verdelen.

–          De voorzitter Petra Graafland heeft een gesprek gehad met een tweetal bestuursleden van de bridgeclubs over het parkeren van hun leden.
Duidelijk is aangegeven dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de bridgeclubs ligt. 

–          Het bestuur is druk bezig met het maken van plannen om meer sociaal voor de wijk te betekenen door het organiseren van Klaverjasssen, koffieochtenden, kindermiddagen met spelletjes e.d.

–          Het Repair Café draait uitstekend en heeft te kennen gegeven op eigen benen te willen gaan staan. Het bestuur stemt in met dit voornemen.
Zij nemen nu contact op met de notaris om alles te formaliseren.

–          De buurttuin is in winterslaap. Houtsnippers worden door de gemeente aangeleverd en zullen de paden weer versterken.
De aangekochte fruitbomen zullen met ‘boom plant dag” worden geplaatst

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Iedereen is creatief!

Geplaatst in Berichten | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN PIJNACKER

Persbericht

PIJNACKER – Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 17 januari, 21 februari, 20 maart en vervolgens eens per maand bij SWO Dienstencentrum de Schakelaar, Mr. Dr. Van Den Helmlaan 11. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 – 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl

Tarieven (incl. BTW): 
75+ B/E en medisch € 40,00
C/D/E (ook voor code 95)  en Taxipas € 60,00

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of via de mail). 
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring.
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen