Pijnackers Denksport Huys / (ex)Rouwcentrum

Via deze pagina willen wij jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond het Pijnackers Denksport Huys / voormalig rouwcentrum aan de Thorbeckelaan. Het laatste nieuws staat bovenaan.

U kunt reageren via onderstaand formulier  De regels voor een reactie vind u hier.

Update 12 mei 2019

Brief van de wijkvereniging Pijnacker Noord aan de omwonenden van het voormalige rouwcentrum van De Laatste Eer aan de Thorbeckelaan 82a.

Update 1 december 2018

Eind november heeft de wethouder aan de gemeenteraad laten weten een negatief advies te geven op de aanvraag voor garantiestelling van de benodigde hypotheek. De bridgeclubs hebben bij hun inspraak bij de gemeenteraad aangegeven nog graag enige tijd beschikbaar te krijgen om nog te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor besparing op de kosten voor de verbouwing en wellicht inbreng van eigen geld. Wordt vervolgd.

Update 3-november 2018

Afgelopen weken hebben we een aantal gesprekken gevoerd met de bridgeverenigingen. Onderwerp is steeds het voorkomen van parkeerproblemen voor de buurt. Op ons voorstel hebben de bridgeverenigingen een intentieverklaring opgesteld die opgenomen gaat worden in hun resp. huishoudelijke reglementen.

De verenigingen gaan een actief beleid voeren om het gebruik van de auto zoveel als mogelijk te beperken.

Op basis van tellingen die gedaan zijn in de omgeving van het toekomstig bridgecentrum zal er toewijzing aan de leden, die wel met de auto komen, plaatsvinden waar zij moeten gaan parkeren. Voor een beperkt deel zal dat op eigen terrein zijn, maar verder bij een aantal hoge flats (Troelstralaan, Cort vd Lindenlaan en Gerbrandylaan). En mocht dat niet voldoende zijn bij de Lidl. Er zullen geen parkeerplekken in de Staatsliedenbuurt toegewezen gaan worden. Afgesproken is dat de bridgeverenigingen samen met de Wijkvereniging zullen gaan handhaven en ook de situatie regelmatig zullen evalueren.

Deze afspraken zullen ook gelden voor eventuele huurders van het pand.

Overigens is de vergunning nog steeds niet verleend door de gemeente. De gesprekken lopen nog over de garantiestelling door de gemeente voor de benodigde financiering.

Het bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord reageert op de brief van de gemeente van 22 november 2018. Zie hier deze brief.

Op onze brief van 5 september zijn ongeveer 75 reacties gekomen. Wij hebben daar een samenvatting van gemaakt, zie ook hier de bijlage.

Op 6 september hebben wij een brief naar het college en de raadsfracties gezonden.

De brief naar de bewoners is op 5 september in de Staatsliedenbuurt bezorgd en ook naar de bewoners aan de Troelstralaan, Cort v.d. Lindenlaan en bewoners boven de Lidl.

Op 30 augustus heeft het bestuur gesproken met medebewoners John van Beusekom, Paul Kloosterman, Floris Holtkamp en Walter van den Bogaerdt. We hebben afgesproken een brief te sturen naar omwonenden en ook naar het college en raadsfracties.

Op 13 augustus hebben wij u via onze site geïnformeerd over de stand van zaken.

In de periode daarna zijn we door buurtbewoners benaderd over deze ontwikkelingen. Bewoners maken zich vooral zorgen over mogelijke parkeeroverlast. We hebben in de maanden juli en augustus 2 maal een bespreking gehad met de bridgeverenigingen en deze problematiek is uitgebreid besproken.  Zij verwachten goede afspraken te kunnen maken met hun leden.

Anne Volkers, buurtbewoner en raadslid namens het CDA, heeft een aantal vragen gesteld m.b.t. deze ontwikkelingen. Zie de vragen en de antwoorden gegeven door het college. Door deze beantwoording is heel duidelijk dat de gemeente geen rol voor zichzelf ziet bij deze ontwikkelingen.

Op 3 juli kregen de buurtbewoners een schrijven van De Laatste Eer.

Als vereniging werden wij op 19 juni door de besturen van de Pijnackerse Bridge Club (PCB) en Multibridge geïnformeerd over hun plan om het rouwcentrum over te nemen van De Laatste Eer.

Onze eerste reactie was heel positief omdat wij daar ook mogelijkheden zien voor het ontwikkelen van buurtactiviteiten zoals bijvoorbeeld het Repair Café. Een aantal maanden daarvoor hadden wij al gesproken met De Laatste Eer op hun verzoek. Wij hebben toen ook aangegeven wel belangstelling te hebben voor eventuele huur, maar geen mogelijkheid zagen in een koop van het pand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *