Pijnacker, 15 juni 2020

Beste leden,

Wij hopen van harte dat het met uw gezondheid goed gaat en dat het ook zo blijft. Deze brief is een vervolg op onze brief aan u van 30 april 2020.

Het betreft nu uitsluitend het volgende punt:

Algemene ledenvergadering;

In de bestuursvergadering van 8 juni hebben wij besloten dit jaar geen Algemene ledenvergadering meer te organiseren, omdat wij ten 1ste statutair voor 30 juni moeten besluiten of er dit jaar nog een ledenvergadering wordt gehouden en ten 2de er nog geen zicht is of het door de regering wordt toegestaan om met meer dan 30 leden bijeen te komen en of er dan een locatie beschikbaar is.

De stukken voor de ALV treft u bij deze mail of brief.
Indien deze stukken vragen/opmerkingen bij u oproepen verzoeken wij u dit aan ons te melden via het e-mailadres secretaris@pijnacker-noord.nl, zodat wij uw vragen/opmerkingen kunnen beantwoorden. Onze leden die niet over een e-mailadres beschikken krijgen alle stukken op papier thuis gestuurd en wij verzoeken hen hun vragen/opmerkingen te sturen aan Secretaris Wijkvereniging Pijnacker Noord. p/a Tilanussingel 7, 2641 VA PIJNACKER.

Dit zijn de hierboven bedoelde stukken.

  1. Verslag van de algemene ledenvergadering van 4 maart 2019;
  2. Jaarverslag 2019;
  3. Baten en lasten 2019/Balans per 31 december 2019 en Begroting 2020 (bijlage 3);
  4. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe Kascommissie;
  5. Bestuurssamenstelling:Koos van der Elst treed af als secretaris /bestuurslid en blijft als adviseur de renovatie tot medio dit jaar begeleiden. Per 1 september is Jaap Roos teruggetreden als webmaster/ adviseur en is zijn plaats ingenomen door Wouter van Goor.Nu er geen ALV wordt gehouden is benoeming door u, van Wouter van Goor als webmaster/ adviseur, niet direct mogelijk. Wij stellen u dan ook voor dat zonder tegenbericht, u akkoord bent met deze benoeming.Zolang er nog geen vervanger voor Koos van der Elst, als secretaris, is gevonden is Koos bereid deze functie tot uiterlijk de ALV van 2021 te vervullen. Mocht er in deze tussenliggende fase een vervanger worden gevonden zullen wij u daarvan direct op de hoogte stellen.Mocht één van u zich geroepen/aangesproken voelen deze taak van Koos over te nemen, meldt u dit dan op bovenomschreven wijze.

Namens het Bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord.