Pijnacker, maart 2020

Geacht lid,

Wijkvereniging Pijnacker Noord

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die op maandag 30 maart 2020 in De Acker (Park Berkenoord) zal worden gehouden. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Vaststellen agenda.
 4. Verslag van de ALV van 4 maart 2019 (bijlage 1).
 5. Jaarverslag 2019 (bijlage 2).
 6. Baten en lasten 2019/Balans per 31 december 2019 en Begroting 2020 (bijlage 3).
 7. Verslag Kascommissie en benoeming Kascommissie.
  Herman de Bruin treed af. Wie wil plaats nemen in deze commissie ter vervanging van Herman?
 8. Bestuurssamenstelling:
  Koos van der Elst treed af als secretaris /bestuurslid en blijft als adviseur de renovatie tot medio dit jaar begeleiden. Per 1 september is Jaap Roos teruggetreden als webmaster/adviseur en is zijn plaats ingenomen door Wouter van Goor. Instemming ALV benoeming Wouter van Goor als webmaster/adviseur.
 9. Rondvraag.
 10. Pauze (± 21.00 uur). Borden met info over Buurttuin , vacature(s) bestuur, medewerkers buurttuin en activiteiten helpers.
 11. Historisch Genootschap Oud Pijnacker met de lezing/presentatie: “Noordweg van Laanbrug tot Molenpad voor 1950”
 12. Sluiting

Namens het bestuur van de Wijkvereniging, Koos van der Elst, secretaris

Gezocht !Bestuursleden voor de vereniging.

De wijkvereniging Pijnacker-Noord is destijds opgericht toen de gemeente onze wijk ging renoveren. Daarin heeft de wijkvereniging veel zeggenschap gehad. Ondanks dat het lang heeft geduurd is de wijk naar volle tevredenheid opgeleverd. Toen kwam de coronaperiode waardoor er allerlei activiteiten niet konden doorgaan en ligt het wijkgebeuren een beetje in een slaaptoestand.

Er zijn verschillende bestuursleden geweest die zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van de wijk. In 2021 was er al een vacature en nu zijn er nog twee bestuursleden mee gestopt. Het bestuur bestaat nog maar uit drie leden en dat is veel te weinig. We zijn dus naarstig op zoek naar drie enthousiaste leden die ons bestuur willen komen versterken.

Is uw nieuwsgierigheid nu gewekt dan kunt u contact op nemen via de website met de secretaris Dick Grootenboer.