AGENDA

Jaarverslag Wijkvereniging 2020

Gebruikelijk is dat de wijkvereniging-noord eind maart haar Algemene Ledenvergadering houdt. Vorig jaar (2020) kwam deze te vervallen door de coronaregels. Wat niemand heeft kunnen voorzien is dat we nu nog steeds met de coronaregels te maken hebben. De planning voor dit jaar is woensdag 31 maart 2021 maar of dat haalbaar is valt nog te bezien. Net als vorig jaar is de kans groot dat we de ALV digitaal moeten afhandelen. Als er voor 30 juni 2021 niet fysiek vergaderd kan worden, zullen de leden de stukken per email of op papier toegestuurd krijgen en kunnen daarop reageren. Het plan van het bestuur is dan om, als dat weer kan, later in het jaar een gezellige alternatieve bijeenkomst te houden waar de leden dan over geïnformeerd zullen worden.

Hieronder het jaarverslag met de belangrijkste punten die vanaf april 2020 t/m maart 2021.

Afronding van de renovatie.

De renovatie is op 2 juli 2020 officieel afgerond. Door plaatsing van een jollebol in het speellint aan de Acacialaan door Wethouder Ilona Jensen samen met Koos van der Elst en Joop van den Berg, namens de wijkvereniging, is het project afgesloten. In verband met corona kon het traditionele afrondingsfeest niet plaatsvinden. In plaats hiervan hebben alle bewoners van de Berken- en Bomenbuurt in december een zakje met Blij Bijen Bommen ontvangen. Een Blije Bij Bom is een bolletje van klei en compost met daarin inheemse biologische blij bij zaadjes.

Tijdens de renovatie zijn er op diverse plaatsen onder wegen door soort “tunnels” voor kleine dieren aangelegd (zgn. faunapassages). Het bestuur is voornemens om bij die onderdoorgangen bordjes te plaatsen met uitleg over de fauna in de wijk. De bedoeling is dan om een educatieve wandeling uit te zetten langs deze bordjes.

De wijkvereniging is betrokken geweest bij het opknappen van de bomenbuurt. Behalve het opschilderen van de woningen is er ook een initiatief geweest om een 3-tal hoekhuizen aan de Acacialaan op te sieren met een boomkunstwerk. De kunstwerken zijn ontworpen door twee Pijnackerse kunstenaars Martine de Soet en Sabine Verduyckt. Het plan was dat kinderen uit de buurt in 2 sessies vogels zouden maken die bij de bomen opgehangen zouden worden. Door de corona is dat uiteindelijke maar één keer gedaan. Op deze bijeenkomst zijn ongeveer 15 kinderen uit de wijk geweest om een vogel te maken. De bomen en de vogels vormen een aanwinst voor de Acacialaan.

Ontwikkeling oude Stanislas locatie aan de Meidoornlaan.

De ontwikkeling van de oude Stanislas locatie is het afgelopen jaar voortvarend ter hand genomen en inmiddels is de ontwikkelaar bekend. Zij zullen de plannen dit jaar overleggen met belangstellenden waaronder het bestuur van de wijkvereniging. Wij zullen kritisch, samen met omwonenden kijken naar de invulling van hun ontwerp. Eén en ander moet in dit komende jaar zijn beslag krijgen en hopelijk kan er dan met de bouw begonnen worden.

Herinrichting van de school aan de Groen van Prinsterenlaan, Integraal Kind Centrum (IKC)

Op 28 mei 2019 heeft het gemeentebestuur besloten dat er twee IKC’s zullen komen aan de Groen van Prinsterenlaan. Daarin zullen de Casa school, De Schatkaart en Wombat (BSO) gehuisvest worden. Het bestuur van de wijkvereniging-noord heeft er positief op gereageerd weliswaar met een aantal kanttekeningen. Vooral de verkeerafwikkeling bij het brengen en ophalen van kinderen heeft grote aandacht en wij zijn benieuwd hoe dat invulling krijgt. Ook moet het gebouw er appetijtelijk uitzien. Er zijn inmiddels leden die al heel wat bezwaren naar voren hebben gebracht. Eind februari en begin maart zijn er digitale enquêtes is geweest om informatie op te halen. Wij zullen de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.www.pijnacker-noord.nl

AGENDA

Verkeerssituatie Noord en Geleerdenbuurt

Dit item blijft vooralsnog een zorgenkindje. Beloofd is dat gemeente een onafhankelijk onderzoek zou houden maar daar is nog niet veel van terecht gekomen. De wijk is nu af, maar vanwege de Corona maatregelen is de verkeerssituatie nog niet normaal. Zelfs nu is wel de indruk dat er op sommige straten te hard gereden wordt. De handhaving in de 30 km zone in deze wijk laat zeer te wensen over. De geleerdenbuurt ingericht als woonerf is een apart probleem. Wij blijven de gemeente vragen om aandacht voor deze problemen.

Fietsenplan 2030

De gemeente Pijnacker heeft een fietsenplan 2030 opgezet. De bedoeling is dat er in 2030 in Pijnacker en omstreken veilig, snel en in een mooie omgeving gefietst kan worden. Daartoe hebben ze een extern bureau in de hand genomen die allerlei opmerkingen en wensen van bewoners inventariseert waaruit dan voorstellen tot verbeteringen, vernieuwingen en uitbreindingen uit voort moeten komen. Via digitale bijeenkomsten en openbare oproepen in de media proberen ze zo veel mogelijk informatie te vergaren. De wijkvereniging doet daar ook in mee en zijn vooral geïnteresseerd in veiligheid, betrouwbaarheid en fietsvriendelijkheid. De tijdens de renovatie aangelegde verkeersdrempels zijn zeer fietsonvriendelijk. Veel schoolkinderen fietsen door onze wijk en moeten dat veilig kunnen doen. Dadelijk bij het IKC zullen vele verkeersbewegingen ontstaan en daar blijven we heel kritisch naar kijken zeker naar het fietsverkeer.


Ondergrondse containers

De voorop gezette plannen voor ondergrondse containers zijn dit jaar gerealiseerd. In begin 2021 kwam er nog een aanvulling voor enkele plaatsen waarbij alleen de plek aan de

Thorbeckelaan/Schoutenlaan nog een punt van discussie is. Daar staan voorlopig tijdelijke bovengrondse containers.

KPN glasvezelnet

KPN gaat in Pijnacker glasvezel aanleggen. Dit vinden wij vreemd omdat SKP ook al een glasvezelnet heeft aangelegd en nog bezig is uit te breiden. Bij navraag bleek dat KPN wettelijk gezien het recht heeft om glasvezel in gemeenten aan te leggen. Er is overleg geweest met SKP maar de KPN stelde te hoge eisen waardoor er geen samenwerking mogelijk is. Voor onze wijk staat deze uitbreiding voor 2022 gepland. We wachten af hoe de aanleg in de andere wijken verloopt en komen hier volgend jaar op terug.

Nieuwsbrieven

Er zijn dit jaar 2 nieuwsbrief uitgegeven. In verband met de coronatijd liggen veel activiteiten stil en is er ook weinig te melden. Verder zijn de meeste onderwerpen terug te vinden op de website.

Energietransitie en milieuplatform

Het milieuplatform is bezig met de plannen voor de energietransitie waar uiteindelijk elke bewoner van Pijnacker mee te maken krijgt. Het zou fijn zijn als er in de wijk deskundigen op dit gebied wonen en zich geroepen voelen om mee te denken of zelfs ons zou willen vertegenwoordigen in het platform. Hij of zij kan met de secretaris contact opnemen. (secretaris@pijnacker-noord.nl)

Verduurzaming flats

De woningbouwvereniging Rondom Wonen is een pilot gestart om de flats in noord te verduurzamen. De flat aan de Visserlaan wordt daarbij als voorbeeld gebruikt. De woningbouw heeft voorstellen gedaan en de bewoners hebben daarbij inbreng en uiteindelijk is er een aannemer gevonden die dit project wil uitvoeren tegen een redelijke prijs. Er hangt wel een prijskaartje aan en de bewoners moeten daar mee akkoord gaan. Mocht dat niet zo zijn dan zal de woningbouw zich na evaluatie opnieuw beraden. Een en ander is voor de overige flats nog niet aan de orde.

Buurttuin

De buurttuin achter de Cort van der Linden flat begint een volwassen tuin te worden. De bessen, de frambozen en de bramen hebben vorig jaar veel vruchten gehad. Er zijn na een sponsoractie van Sabine Zondag van de Plus een aantal fruitbomen gekocht, 3 appel-, 3 peren- en 2 pruimenbomen. Met de bomen die er al stonden begint het een mooie boomgaard te worden. Nu maar wachten of ze ook flink vrucht gaan dragen. De meeste groentegewassen hebben het aardig gedaan, vooral de Nieuw- Zeelandse spinazie. Veel mensen kennen het niet maar het is net zo lekker als gewone spinazie en het blijft groeien.

De tuin is de vaste woonplaats van een roodborstje geworden. Ook de merel zien we er regelmatig rondhippen en dat is goed voor de slakken, want die waren er nog steeds erg veel. Er zijn ook een paar minder leuke dingen gebeurd. Er is een kruisbes ontvreemd met wortel en al en het bibliotheek kastje is slachtoffer van vandalisme geweest. De boeken in het kastje worden regelmatig “ververst”. Bent u enthousiast geworden? De tuinwerkgroep werkt in de winter op zaterdagochtend van 10 – 11 uur en in de zomer op vrijdagavond van 19.00- 20.00 uur. Met vragen/opmerkingen/goede ideeën over de tuin kunt u terecht bij Suzan Vermeer; svermeer@skpnet.nl

Repaircafe

In september 2014 werd, als onderdeel van de Wijkvereniging gestart met een Repair Café. Dat was een succesvolle onderneming en in september 2019 kon dan ook het lustrum, met veel plezier gevierd worden. Maar toen wisten we al dat we niet langer op onze oude stek in de cbs De Schatkaart konden blijven. Met veel moeite konden we uiteindelijk een goede plek vinden in De Schakelaar van de SWOP.
Door de moeite die dat kostte, werd de stuurgroep zich er van bewust dat, als deze locatie ook zou komen te vervallen, om welke reden dan ook, wij niet langer in de wijk Noord huisvesting zouden kunnen vinden. Daarom is op 19 juni 2020 de Stichting Repair Café Pijnacker opgericht. Wij zijn niet langer een onderdeel van de wijkvereniging. Wij danken op deze plaats het bestuur van de wijkvereniging voor de jarenlange prettige samenwerking.

Nieuwjaarskaartje

In januari heeft het bestuur alle inwoners van de wijk een nieuwjaarskaartje in de bus gedaan en onder andere reacties gevraagd. Een viertal reacties zijn binnen gekomen waarvan twee zeer positief en één met een klacht en één met een voorstel. Beide bewoners hebben antwoord gehad en hun bezwaar en voorstel worden door het bestuur verwerkt

Dit waren zoal de belangrijkste items die dit verenigingsjaar voorbij zijn gekomen. De web site is vernieuwd en weer actueel. www.pijnacker-noord.nl

Namens het bestuur, interim secretaris Dick Grootenboer.